Archiwum

 

 

Współpraca:     

Sponsorzy:    

"ADVENTURE" Artur Kuba

Tadeusz Pietrasiewicz

 

HARS Lucjan Hojda, Wolica 12 - Skup Fasoli

__

BIG STAR, 4F - ul. 3-go Maja 2, Hrubieszów

Regulaminy rajdów


Mistrzostwa Powiatu Hrubieszowskiego w Kolarstwie (Jazda Parami na czas) - 8 września 2019r. - REGULAMIN

 

REGULAMIN - GRAND PRIX HRUBIESZOWA – 2019r.

 1. Cel imprezy:
  • Popularyzacja masowego kolarstwa i czynna forma wypoczynku
  • Promocja miasta Hrubieszowa
  • Promocja Lubelszczyzny
 2. Organizator:
  • Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach’’ 22-500 Hrubieszów ul. Ciesielczuka 2 (HOSiR) Tel. 84 696 23 81
 3. Termin i miejsce:
  • I Czasówka - 01.05.2019r
  • II Czasówka - 09.06.2019r
  • III Czasówka - 07.07.2019r
  • IV Czasówka. – 25.08.2019r.

   Charakterystyka trasy: teren płaski, nawierzchnia asfaltowa [stan b. dobry]
   Długość trasy - 23 km BIAŁOPOLE - HRUBIESZÓW
   Długość trasy - 13 km TERATYN – HRUBIESZÓW
   Długość trasy – 26 km HRUBIESZÓW - TERATYN – HRUBIESZÓW
   Długość trasy – 16 km MAZIARNIA – HRUBIESZÓW /podjazdy/

 4. Zgłoszenia i zasady uczestnictwa:
  • W wyścigu mogą brać udział kolarze zrzeszeni i niezrzeszeni (licencja nie obowiązuje)
  • Zapisy odbywać się będą w dniu zawodów od godz. 9.00- 10.30 przy hali HOSiR lub na starcie do godz. 10:50
  • Start o godz. 11.00 w Hrubieszowie, Teratynie, Maziarni i Białopolu /wg harmonogramu/
 5. Sposób przeprowadzania zawodów:
  • Jazda indywidualna na czas
  • Zawodnicy startują co 1 min.
  • Kolejność startujących będzie losowana
  • Wyścig odbywać się będzie przy ruchu częściowo ograniczonym, obowiązują przepisy ruchu drogowego
 6. Kategorie wiekowe:
  • Kategoria junior - wiek 19 lat i młodsi rocznik 2000
  • Kategoria 0 – wiek 20 - 29 lat i rocznik 1999-1990
  • Kategoria I – wiek 30 – 39 lat rocznik 1989-1980
  • Kategoria II – wiek 40 - 49 lat rocznik 1979-1970
  • Kategoria III – wiek 50 - 59 lat rocznik 1969-1960
  • Kategoria IV a – wiek 60 – 65 lat rocznik 1959-1954
  • Kategoria IV b – wiek 66 - 69 lat rocznik 1953 - 1950
  • Kategoria V - ponad 70 lat wzwyż rocznik 1949
  • Kategoria Kobiety bez limitu wiekowego
  • Najlepszy zawodnik z Hrubieszowa
  • Kategoria rowery inne niż szosowe
   (Dystans dla wszystkich kategorii wynosi 26km, 23 km 16 i 14 km)
 7. Postanowienia końcowe:
  • W zawodach Grand Prix będzie prowadzona punktacja.
   • Punktowane będą starty indywidualne (5 startów)
   • Punktacją objęte będą wszystkie miejsca w kategoriach wiekowych
   • Im – 12pkt, IIm – 10pkt, IIIm – 8pkt, IVm – 7pkt, Vm – 6pkt, VIm – 5pkt, VIIm – 4pkt, VIIIm – 3pkt, IXm – 2pkt, Xm i każdy kto ukończy – 1pkt
   • Suma punktów z wszystkich startów wyłoni zwycięzcę.
  • Pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii będą nagrodzone pucharami, zwycięzca kategorii nagrodą rzeczową (po każdym starcie)
  • Miejsca 1 – 6 dyplomy
  • Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają gorący posiłek
  • Obowiązuje wpisowe w wysokości 30 zł (od kat. 0 wzwyż)
  • Zwycięzcy w punktacji ogólnej otrzymają nagrody rzeczowe
  • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu
  • Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach
  • Niepełnoletni zawodnicy do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach
  • Wszyscy uczestnicy zostają ubezpieczeni przez organizatora (OC, NW)

 

Uwaga - Zawodnik ciągnący się za pojazdem mechanicznym lub jadący na kole innego zawodnika zostanie ukarany dodatkowym czasem 2 minut.

 

Zarząd stowarzyszenia wybrany na
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym:

Prezes - Tadeusz Romaszko
V -ce Prezes - Stefan Sobolewski

Skarbnik - Marek Kuźniarski

Sekretarz - Ryszard Piątak

Człnek - Piotr Gryciak


REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO STOWARZYSZENIA „HRUBIESZÓW NA ROWERACH” na rok 2017

 1. Cel imprezy
  • propagowanie zdrowego spędzania wolnych od pracy dni
  • spędzanie zdrowych chwil z rodziną
  • poznawanie „Małej Ojczyzny”
 2. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego
  • rajd rowerowy odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą
  • zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego
  • podporządkowanie się decyzjom organizatora rajdu
  • ze względu na rekreacyjny charakter rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na
  • trasie rajdu
  • rajd nie jest wyścigiem więc ściganie jest zabronione‼
  • każdy uczestnik winien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie z obowiązującymi
  • przepisami
  • uczestnicy poruszają się zgodnie z zasadami ruchu drogowego, jadąc w kolumnie należy zachować
  • odległość między rowerami 3-5 m
  • liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15
  • każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych
  • uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku
  • przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać, należy kontrolować szybkość i hamowanie
  • każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego
  • jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany
  • podczas postoju nie należy tarasować drogi, postoje należy organizować poza jezdnią
  • uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność
 3. Na trasie zabrania się:
  • spożywania alkoholu i innych środków odurzających
  • zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych
  • niszczenia przyrody
  • indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna
  • głośnego zachowywania się
  • zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora
 4. Odpowiedzialność organizatora
  • organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu,
  • zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich
  • udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną
  • odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie
  • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
  • wyrządzone przez uczestników
  • organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajd w razie awarii roweru (samochód z przyczepą)
 5. Postanowienia końcowe
  • wszyscy uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunków w relacjach z przebiegu
  • rajdu zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych
  • dorośli uczestnicy rajdu płacą wpisowe w wysokości – 5 zł
  • w rajdach wieloetapowych wpisowe regulowane jest oddzielnie
  • informacja o terminie rajdu na stronie internetowej stowarzyszenia i plakatach


REGULAMIN - GRAND PRIX HRUBIESZOWA – 2017r.

 1. Cel imprezy:
  • Popularyzacja masowego kolarstwa i czynna forma wypoczynku
  • Promocja miasta Hrubieszowa
  • Promocja Lubelszczyzny
 2. Organizator:
  • Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach’’ 22-500 Hrubieszów ul. Ciesielczuka 2 (HOSiR) Tel. 84 696 23 81
 3. Termin i miejsce:
   • Charakterystyka trasy: teren płaski, nawierzchnia asfaltowa [stan b. dobry]
   • Długość trasy - 24 km BIAŁOPOLE - HRUBIESZÓW
   • Długość trasy - 14 km TERATYN - HRUBIESZÓW
  • I Czasówka - 01.05.2017
  • II Czasówka - 04.06.2017r
  • III Czasówka - 02.07.2017r
  • IVCzasówka. – 27.08.2017r.
 4. Zgłoszenia i zasady uczestnictwa:
  • W wyścigu mogą brać udział kolarze zrzeszeni i niezrzeszeni (licencja nie obowiązuje)
  • Zapisy odbywać się będą w dniu zawodów od godz. 9.00- 10.30 przy hali HOSiR lub na starcie do godz. 10:50
  • Start o godz. 11.00 w Teratynie i Białopolu /wg harmonogramu/
 5. Sposób przeprowadzania zawodów:
  • Jazda indywidualna na czas
  • Zawodnicy startują co 1 min.
  • Kolejność startujących będzie losowana
  • Wyścig odbywać się będzie przy ruchu częściowo ograniczonym, obowiązują przepisy ruchu drogowego
 6. Kategorie wiekowe:
  • Kategoria junior - wiek 19 lat i młodsi rocznik 1998
  • Kategoria 0 – wiek 20 - 29 lat i rocznik 1997-1988
  • Kategoria I – wiek 30 – 39 lat rocznik 1987-1978
  • Kategoria II – wiek 40-49 lat rocznik 1977-1968
  • Kategoria III – wiek 50-59 lat rocznik 1967-1958
  • Kategoria IV a– wiek 60 –65 lat rocznik 1957-1952
  • Kategoria IV b – wiek 66 lat wzwyż rocznik 1951
  • V ponad 70 lat rocznik 1946
  • Kategoria Kobiety bez limitu wiekowego
  • Najlepszy zawodnik z Hrubieszowa
   (Dystans dla wszystkich kategorii wynosi 24 km i 14 km)
 7. Postanowienia końcowe:
  • W zawodach Grand Prix będzie prowadzona punktacja.
   • Punktowane będą 3 starty indywidualne
   • Punktacją objęte będą wszystkie miejsca w kategoriach wiekowych
   • Im – 12pkt, IIm – 10pkt, IIIm – 8pkt, IVm – 7pkt, Vm – 6pkt, VIm – 5pkt, VIIm – 4pkt, VIIIm – 3pkt, IXm – 2pkt, Xm i każdy kto ukończy – 1pkt
   • Suma punktów z wszystkich startów wyłoni zwycięzcę.
  • Pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii będą nagrodzone pucharami, zwycięzca kategorii nagrodą rzeczową (po każdym starcie)
  • Miejsca 1 – 6 dyplomy
  • Dodatkowo wśród wszystkich uczestników zawodów losowane będą nagrody rzeczowe
  • Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają gorący posiłek
  • Obowiązuje wpisowe w wysokości 30 zł (od kat. 0 wzwyż)
  • Zwycięzcy w punktacji ogólnej otrzymają nagrody rzeczowe (3 pierwsze miejsca w każdej kategorii)
  • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu
  • Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach
  • Niepełnoletni zawodnicy do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach
  • Wszyscy uczestnicy zostają ubezpieczeni przez organizatora (OC, NW)

 

REGULAMIN - GRAND PRIX 2016 - HRUBIESZOWA

 1. Cel imprezy:
  • Popularyzacja masowego kolarstwa i czynna forma wypoczynku
  • Promocja miasta Hrubieszowa
  • Promocja Lubelszczyzny
 2. Organizator:
  • Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach’’ 22-500 Hrubieszów ul. Ciesielczuka 2 [ HOSiR] Tel. 84/6962381
 3. Termin i miejsce:
  • I Czasówka - 01.05.2016
  • II Czasówka - 05.06.2016r
  • III Czasówka - 03.07.2016r.
   - Charakterystyka trasy: teren płaski, nawierzchnia asfaltowa [stan b. dobry]
   - Długość trasy - 27 km BIAŁOPOLE - HRUBIESZÓW
   - Długość trasy - 14 km TERATYN - HRUBIESZÓW
 4. Zgłoszenia i zasady uczestnictwa:
  • W wyścigu mogą brać udział kolarze zrzeszeni i niezrzeszeni (licencja nie obowiązuje)
  • Zapisy odbywać się będą w dniu zawodów od godz. 9.00- 10.30 przy hali HOSiR lub na starcie do godz. 10:50
  • Start o godz. 11.00 w Teratynie i Białopolu /wg harmonogramu/
 5. Sposób przeprowadzania zawodów:
  • Jazda indywidualna na czas
  • Zawodnicy startują co 1 min.
  • Kolejność startujących będzie losowana
  • Wyścig odbywać się będzie przy ruchu otwartym, obowiązują przepisy ruchu drogowego
 6. Kategorie wiekowe:
  • Kategoria junior - wiek 19 lat i młodsi rocznik 1997
  • Kategoria 0 – wiek 20 - 29 lat i rocznik 1996-1987
  • Kategoria I – wiek 30 – 39 lat rocznik 1986-1977
  • Kategoria II – wiek 40-49 lat rocznik 1976-1967
  • Kategoria III – wiek 50-59 lat rocznik 1966-1957
  • Kategoria IV a– wiek 60 –65 lat rocznik 1956-1951
  • Kategoria IV b – wiek 66 lat wzwyż rocznik 1950
  • Kategoria Kobiety bez limitu wiekowego
  • Najlepszy zawodnik z Hrubieszowa
   (Dystans dla wszystkich kategorii wynosi 27 km i 14 km)
 7. Postanowienia końcowe:
  • W zawodach Grand Prix będzie prowadzona punktacja.
   - Punktowane będą 3 starty indywidualne
   - Punktacją objęte będą wszystkie miejsca w kategoriach wiekowych
   - Im – 12pkt, IIm – 10pkt, IIIm – 8pkt, IVm – 7pkt, Vm – 6pkt, VIm – 5pkt, VIIm – 4pkt, VIIIm – 3pkt, IXm – 2pkt, Xm i każdy kto ukończy – 1pkt
   - Suma punktów z wszystkich startów wyłoni zwycięzcę.
  • Pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii będą nagrodzone pucharami, zwycięzca kategorii nagrodą rzeczową (po każdym starcie)
  • Miejsca 1 – 6 dyplomy
  • Obowiązuje wpisowe w wysokości 30 zł (od kat. 0 wzwyż)
  • Zwycięzcy w punktacji ogólnej otrzymają nagrody rzeczowe (3 pierwsze miejsca w każdej kategorii)
  • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu
  • Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach
  • Niepełnoletni zawodnicy do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach
  • Wszyscy uczestnicy zostają ubezpieczeni przez organizatora (OC, NW)


REGULAMIN - HRUBIESZOWSKA CZASÓWKA 2015

 1. Cel imprezy:
  • Popularyzacja masowego kolarstwa i czynna forma wypoczynku
  • Promocja miasta Hrubieszowa
  • Promocja Lubelszczyzny
 2. Organizator:
  • Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach’’ | 22-500 Hrubieszów ul. Ciesielczuka 2 (HOSiR) Tel. 84 696 23 81
 3. Termin i miejsce:
  • I Czasówka - 24.05.2015r.
  • II Czasówka - 14.06.2015r.
  • III Czasówka - 05.07.2015r.
  • IV Czasówka - 06.09.2015r.
   - Charakterystyka trasy: teren płaski, nawierzchnia asfaltowa (stan b. dobry)
   - Długość trasy - 17,4 km - ZOSIN - HRUBIESZÓW
   -
   Długość trasy - 15 km - TERATYN - HRUBIESZÓW
 4. Zgłoszenia i zasady uczestnictwa:
  • W wyścigu mogą brać udział kolarze zrzeszeni i niezrzeszeni (licencja nie obowiązuje)
  • Zapisy odbywać się będą w dniu zawodów od godz. 9.00 - 10.30 przy hali HOSiR ul. Ciesielczuka 2 lub na starcie do godz. 10.50
  • Start o godz. 11.00 w Zosinie i Teratynie (wg. harmonogramu)
 5. Sposób przeprowadzania zawodów:
  • Jazda indywidualna na czas
  • Zawodnicy startują co 1 min - zgodnie z listą startową
  • Kolejność startujących będzie losowana
  • Wyścig odbywać się będzie przy ruchu otwartym, obowiązują przepisy ruchu drogowego
 6. Kategorie wiekowe:
  • Kategoria "Junior" - wiek 19 lat i młodsi rocznik 1996
  • Kategoria "0" – wiek 20-29 lat i rocznik 1995 -1986
  • Kategoria "I" – wiek 30-39 lat rocznik 1985-1976
  • Kategoria "II" – wiek 40-49 lat rocznik 1975-1966
  • Kategoria "III" – wiek 50-59 lat rocznik 1965-1956
  • Kategoria "IV" – wiek 60 – wzwyż rocznik 1955 i starsi
  • Kategoria "Kobiety" bez limitu wiekowego
   (Dystans dla wszystkich kategorii wynosi 17,4 km i 15km)
  • Kategoria "Najlepszy zawodnik z Hrubieszowa"
 7. Postanowienia końcowe:
  • W zawodach Grand Prix będzie prowadzona punktacja
   - Punktowane będą 4 starty indywidualne
   - Punktacją objęte będą wszystkie miejsca w kategoriach wiekowych
   - I miejsce: 12pkt, II miejsce: 10pkt, III miejsce: 8pkt, IV miejsce: 7pkt, V miejsce: 6pkt, VI miejsce: 5pkt, VII miejsce: 4pkt, VIII miejsce: 3pkt, IX miejsce: 2pkt, X miejsce i każdy kto ukończy: 1pkt
   - Suma punktów z wszystkich startów wyłoni zwycięzcę
  • Pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii będą nagrodzone pucharami, zwycięzca kategorii nagrodą rzeczową (po każdym starcie)
  • Miejsca 1 – 6 dyplomy
  • Obowiązuje wpisowe w wysokości 25 zł (od kat. "0" wzwyż)
  • Zwycięzcy w punktacji ogólnej otrzymają nagrody rzeczowe (3 pierwsze miejsca w każdej kategorii)
  • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu
  • Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach
  • Niepełnoletni zawodnicy do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach
  • Wszyscy uczestnicy zostają ubezpieczeni przez organizatora (OC, NW) 

Regulamin rajdów rowerowych

 

CEL: propagowanie zdrowego spędzania wolnych od pracy dni, spędzanie zdrowyc chwil z rodziną, poznawanie „ Małej Ojczyzny’’

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach’’, ul. Ciesielczuka 2 (HOSiR), 22-500 Hrubieszów

DATA i MIEJSCE: zgodnie z harmonogramem rajdów.

UCZESTNICY: dorośli, którzy zgłoszą się ze sprawnym rowerem na miejsce zbiórki i opłacą wpisowe:

• członek stowarzyszenia – 5 zł.

• pozostali – 7 zł.

• dzieci i młodzież do lat 21 wpisowego nie płacą

W rajdach wieloetapowych wpisowe regulowane jest oddzielnie.

 

ZABEZPIECZENIE ORGANIZACYJNE

 • ubezpieczenie NW, OC
 • zabezpieczenie techniczne w postaci jeżdżącego warsztatu i transportu awaryjnego
 • pilot na rowerze
 • przewodnik historyczno – geograficzny
 • gastronomia – napoje, owoce, słodycze
 • nagrody – niespodzianki
 • pomoc rajdowo- medyczna

 

POZOSTAŁE INFORMACJE: Rajdy odbywają się przy ruchu otwartym, obowiązują przepisy ruchu drogowego, strój sportowy, (zalecane posiadanie kasku rowerowego

Zbiórka do rajdu godz. 9.00 pod siedzibą stowarzyszenia – ul. Ciesielczuka 2 (hala HOSiR).

Uczestnicy rajdu obowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń organizatorów rajdu.

W czasie rajdu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i narkotyków.

Inne informacje można uzyskać w siedzibie stowarzyszenia – Hrubieszów, ul.Ciesielczuka 2 ( HOSiR ), tel. 084 696 2381 – komandor rajdów Tadeusz Romaszko (505735101).

 

 

Założyciele Stowarzyszenia "HRUBIESZÓW NA ROWERACH":


Copyright (c)2009 Hrubieszów Na Rowerach